Leerlijnen & uitstroomprofiel

Onze school heeft haar leerlijnen ingericht op basis van de in de ‘wet kwaliteit vso’ beschreven profielen. In alle profielen is het behalen van certificaten mogelijk. Een beschrijving van de leerlijnen vindt u in bijlage 1 en 2 van onze schoolgids.

 

1.       

Dagbesteding (twee klassen / 18 lesplaatsen):
Leerlingen stromen uit naar zinvolle dagbesteding. Leerlingen in dit profiel kunnen uitstromen naar sociale werkplaatsen, zorgboerderijen, stage- en arbeidstraining en werkervaringsplaatsen.

2.

Arbeidstoeleiding (vier klassen / 36 lesplaatsen):
Leerlingen stromen uit naar arbeid. Het onderwijs is portfoliogericht. Leerlingen voor wie dat haalbaar is kunnen doorstromen naar het ROC Horizon College.

3.

Vervolgonderwijs (een klas / 9 lesplaatsen): 
Leerlingen stromen uit naar vervolgonderwijs gericht op het behalen van een startkwalificatie. Het onderwijs is portfoliogericht.