Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en start OPP

Het OntwikkelingsPerspectiefPlan is het uitgangspunt voor het onderwijs en de begeleiding van de leerling.

Bij de intake van een nieuwe leerling wordt zijn/haar voorlopige Ontwikkelingsperspectief geformuleerd, het start OPP. In het start OPP staat beschreven hoe de intake procedure is verlopen, welke afspraken er zijn gemaakt en wat de leerling gaat doen en op welk niveau. Het start OPP bevat alle relevante gegevens, het laatst gevolgde onderwijs en een beschrijving van de belemmerende en bevorderende factoren. De orthopedagoog, verbonden aan de Commissie van Begeleiding, beschrijft tevens het integratief beeld op basis van het dossier met aanvullende handelingsadviezen.

Binnen vier weken start onderwijs wordt op basis van het start OPP het OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP) opgesteld. Dit plan bevat een inschatting van de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een vastgestelde periode en beschrijft de transitie naar toekomstig maatschappelijk functioneren. Bij het opstellen van het pedagogisch deel van het OPP wordt gebruik gemaakt van de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL).

Het OPP wordt door de docent besproken met leerling en ouders/verzorgers. Bij het vaststellen van het OPP bij de start van het onderwijs wordt deze door ouders en leerlingen ondertekend. Minimaal drie maal per jaar, voor de kerst-, voorjaars- en meivakantie vindt er een coaching gesprek plaats en wordt het OPP bijgesteld. Het coaching gesprek wordt gevoerd tussen docent en leerling.

Aan het eind van het schooljaar/ bij het vertrek van de leerling worden het OPP en de bijstellingen geëvalueerd met docent, ouders en leerling. Er wordt dan gekeken of de doelen die aan het begin van het jaar zijn gesteld, zijn behaald.